Same-Sex Bliss

En longitudinell studie av likekjønnede parforhold.

Slider